Algemeen Bestuur 1 juli 2020

15 okt. 2020

Op woensdag 1 juli 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering begint om 13.30 uur. De wijze waarop deze vergadering plaatsvindt, wordt nog nader bepaald.

Agenda:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Kennismaking nieuw lid, wethouder Ton Raven, Sittard-Geleen
  3. Verslag vergadering d.d. 25 maart 2020 
  4. Besluitenlijst AB en vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n. 
  5. Ingekomen stukken (brief Provincie, gem. Simpelveld en de zienswijze gemeenten & Waterschap Limburg)
  6. Voorstel inzake definitieve vaststelling jaarrekening 2019 
  7. Voorstel inzake definitieve vaststelling begrotingswijziging 2020 
  8. Voorstel inzake definitieve vaststelling begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 
  9. Ontwikkelingen nieuwe toetreders/uitbreiding 
  10. Rondvraag