Beheren

Illustratie afkomstig uit de video "De BGT in 3 minuten"

BGT - IMGeo

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Per 1 januari 2016 dient de BGT ingevoerd te zijn binnen de betroffen instanties. Het Gegevenshuis is momenteel bezig met de implementatie van de BGT voor negen gemeenten.

De doelstelling van Het Gegevenshuis betreffende de BGT is het volledig ontzorgen van deelnemers. Hieronder vallen onder meer de wettelijke verplichtingen, geometrie conform BAG-regelgeving, aansluiten op de behoefte rondom de BOR en het leveren van informatie aan de Landelijke Voorziening.

Daarnaast kan Het Gegevenshuis ook diensten leveren met betrekking de inwinning van overige objecten uit het Informatie Model Geo (IMGeo), waaronder de objecten bomen, lantaarnpalen en verkeersborden. Hierover worden per objecttype afzonderlijke afspraken over inwinning en registratie gemaakt.

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit daarvan.

Het Gegevenshuis kan de beheer- en de kwaliteitscoördinatiedienst leveren en zo de uitdaging van instellingen uit handen nemen. Dit betreft onder meer het registreren en bewerken van gegevens binnen de wettelijke kaders van de BAG, het uitleveren van het eindproduct aan de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG), maar zeker ook diensten op het gebied van WOZ-objectonderdelen.

Separaat kan Het Gegevenshuis toezien op het nakomen van de kwaliteitseisen zoals deze bij wet en gemeentelijke eisen worden voorgeschreven. Het Gegevenshuis initieert de planning en voorbereiding van de beheeraudit, die om de drie jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door een externe auditcommissie wordt uitgevoerd.

Eventueel kan Het Gegevenshuis ook het toekennen van huisnummering op basis van aanvullende afspraken uitvoeren op basis van een mandaat.

Illustratie afkomstig uit de video "De BAG-WOZ in 3 minuten"

Wkpb

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)-registratie bevat een overzicht van de beperkingen die de gemeentes vanuit hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheden aan overige partijen hebben opgelegd betreffende het gebruik van percelen binnen hun grondgebied.

Het Gegevenshuis neemt beperkingen of wijzigingen in de publiekrechtelijke besluiten in de Wkpb-registratie op, stuurt registraties via het berichtenverkeer door naar de Landelijke Voorziening Wkpb, ontsluit de Wkpb door middel van het geo-informatiesysteem voor binnengemeentelijk gebruik.

Externe basis en kernregistratie

Externe basis- en kernregistraties zijn registraties die door andere organisaties dan gemeenten worden beheerd. Voorbeelden van dergelijke basis- en kernregistraties zijn onder meer de Basisregistratie Kadaster, het Nationaal Handelsregister, de Basisregistratie Ondergrond, de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Wet ruimtelijke ordening (wro) en het Actueel Hoogtebestand Nederland 2 (AHN2).

Het Gegevenshuis kan diensten leveren waarmee deze registraties voor gemeenten toegankelijk worden gemaakt. Binnen de externe organisaties kan Het Gegevenshuis diensten leveren waarmee de data binnen de organisatie breder toegankelijk wordt. In beide gevallen wordt de informatie opgenomen in het gegevensmagazijn en wordt van daaruit geleverd aan de afnemers.

BOR en WIBON

Beheer Openbare Ruimte (BOR) heeft betrekking op alle objecten in de openbare ruimte, die een gemeente in beheer heeft. Daarbij kan gedacht worden aan wegen, rioleringen en groenvoorziening, maar ook aan straatmeubilair of verkeersborden.

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) verplicht gravers tot het melden van elke mechanische grondroering met als bekendste voorbeeld het leggen van kabels. Kabel- en leidingbeheerders moeten de kabels en leidingen met vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en melden bij het Kadaster.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Gegevenshuis.

Contact