Privacyverklaring

29 nov. 2019

Versie 0.1 (08-07-2019)

Het Gegevenshuis is een overheidsorganisatie die zich richt op inwinnen, beheren en leveren van informatie uit (basis)registraties. Naast het inwinnen en beheren van informatie koppelt Het Gegevenshuis op aanvraag van opdrachtgevers uit deze registraties en herleid dit naar informatie op kaart. Het Gegevenshuis is een gemeenschappelijke regeling van 9 gemeenten en een waterschap.

Het Gegevenshuis heeft de ambitie om op rechtmatige, veilige en transparante manier, gegevens van burgers en organisaties ten behoeve van (geometrische) administraties en diensten te verwerken.

Het Gegevenshuis stelt privacy en beveiliging van gegevens van burgers, organisaties en medewerkers voorop bij de integrale verwerking van administratieve en geometrische data.

Deze verklaring heeft tot doel u te informeren over de manier waarop Het Gegevenshuis omgaat met persoonsgegevens. Op het verwerken van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

1. Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Het Gegevenshuis verwerkt persoonsgegevens bij het beheer van Basisregistraties adressen en gebouwen, behandelen van bouwvergunningen, inpandige opnames, taxaties, voor het uitvoeren van de publiekrechtelijke taak bij het beheer van Basisregistratie Kadaster, het beheren en registreren in het kader van Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperking en het toekennen en intrekken van huisnummers aanvragen.

De categorieën persoonsgegevens die Het Gegevenshuis verwerkt:

·         Voor- en achternaam,

·         Geslacht,

·         Geboortedatum,

·         Burgerlijke staat,

·         Adresgegevens,

·         Telefoonnummers,

·         E-mailadressen.

De bijzondere persoonsgegevens gegevens worden bij Het Gegevenshuis uitsluitend verwerkt op basis van de wettelijke verplichting en worden als bijlage bij de brondocumenten geleverd vanuit de gemeenten.

Bij het beheer van Wkpb worden bij het besluit ook inhoudelijke gegevens uit politierapporten, zienswijzen, bezwaren en strafrechtelijke gegevens verwerkt zoals in Wkpb vereist is.

2. Hoe gaat Het Gegevenshuis om met persoonsgegevens?

Het Gegevenshuis stelt privacy van burgers voorop bij de integrale verwerking van administratieve en geometrische data. De verwerking van persoonsgegevens is in control en transparant teneinde de kwaliteit en veiligheid van deze gegevens op een betrouwbare manier te waarborgen. Het Gegevenshuis gaat hierbij professioneel, integer maar ook pragmatisch te werk.

De verwerkingen voldoen aan de actuele wet en regelgeving omtrent Privacy en worden uitsluitend rechtmatig uitgevoerd. Dat betekent dat de gegevens alleen verwerkt worden wanneer hiervoor een duidelijke doel en een wettelijke grondslag voor is. De gegevens van de burgers verwerkt Het Gegevenshuis in het kader van de wettelijke verplichting, die ze uitvoert voor de gemeenten.

3  Bewaartermijn

Het Gegevenshuis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk is geregeld, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

4. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Het Gegevenshuis is een ketenpartner van de deelnemende gemeenten en handelt uitsluitend in opdracht van of in opdracht namens de gemeenten. De verstrekking van de gegevens aan derden geschied indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder genoemde taken en wettelijke verplichtingen. Met organisaties die deze gegevens verwerken sluit Het Gegevenshuis een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

5. Beveiliging

Het Gegevenshuis neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

6. Uw rechten

U heeft een aantal rechten als Het Gegevenshuis uw persoonsgegevens verwerkt:

1. Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?

2. Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking.

3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens.

4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van de rechten genoemd in onder 1 tot en met 4 kunt u contact opnemen met uw gemeente. Het is daarbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

De contact gegevens van de deelnemende gemeenten vindt u op de gemeentewebsite.

Voor het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u naar: deze website.

7. Meer Informatie

Wilt u meer weten over uw rechten op het gebied van privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Het Gegevenshuis te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Het Gegevenshuis gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.