Algemeen Bestuur 4 november 2022

01 nov. 2022

Op vrijdag 4 november 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering begint om 09:00 uur ten kantore van Het Gegevenshuis. De volgende agendapunten zijn aan de orde:

1. Opening en welkom door de voorzitter, speciaal welkom voor nieuwe toetreder Gulpen-Wittem
2. Vacature lid DB / verkiezing nieuw lid
3. Verslag vergadering d.d. 7 juli 2022 
4. Besluitenlijsten AB en vergaderingen Dagelijks Bestuur 
5. Ingekomen stukken
6. Voorstel inzake vaststelling protocol WOO
7. Memo inzake klanttevredenheidstoetsing
8. Vooruitblik jaarrekening 2022 en begroting 2023 
9. Organisatiegericht huisvesten (presentatie)
10. Voortgang marktverkenning ICT 
11. Wijziging Wet Gemeenschappelijke regeling, consequenties termijnen en voortgang proces 
12. Ontwikkelingen pijlers strategische agenda: groei en innovatie
13. Rondvraag