Algemeen Bestuur 7 juli 2021

16 jun. 2021

Op donderdag 7 juli 2021 vindt de vergadering Algemeen Bestuur plaats. De vergadering begint om 15:30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis Kerkrade.

De agendapunten die worden besproken:

 1.          Opening door de plaatsvervangend voorzitter en kennismaking nieuwe leden:               wethouder B. Smeets van Landgraaf en wnd. burgemeester S. Cox van Eijsden-             Margraten
 2.          Voorstel inzake samenstelling DB: aanwijzen nieuw lid en aanwijzen voorzitter               en plaatsvervangend voorzitter (bijgevoegd)
 3.          Verslag vergadering d.d. 25 maart 2021 (bijgevoegd)
 4.          Besluitenlijst AB d.d. 25-03-2021 en besluitenlijsten DB ter kennisname                            (bijgevoegd)
 5.          Ingekomen stukken (zienswijze deelnemers, te behandelen bij agendapunt 6)
 6.          Voorstel inzake definitieve vaststelling jaarrekening 2020 (bijgevoegd)
 7.          Voorstel inzake beantwoording ingebrachte zienswijzen en definitieve                             vaststelling bijgestelde begroting 2021 (bijgevoegd)
 8.          Voorstel inzake definitieve vaststelling begroting 2022 en meerjarenraming                    2022-2025 (bijgevoegd)
 9.          Toetreding Parkstad IT (bijgevoegd)
 10.          Peilen gevoelens omtrent het verzoek van Parkstad IT aan het DB om                               medewerking te verlenen aan een extern onderzoek naar een eventueel                         samengaan van PIT en Het Gegevenshuis (mondeling/presentatie)
 11.          Rondvraag