Algemeen Bestuur 7 juli 2022

01 jul. 2022

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering begint om 13:00 uur ten kantore van Het Gegevenshuis. De volgende agendapunten zijn aan de orde:

 1.  Opening en welkom door de voorzitter
 2.  Verslag vergadering d.d. 30 maart 2022
 3.  Besluitenlijst AB en vergaderingen Dagelijks Bestuur t.k.n.
 4.  Ingekomen stukken, ter kennisneming:
 5.  -brief VNG/ BiZa inzake implementatie Wet open overheid;
 6.  -begrotingsbrief 2023 provincie Limburg;
 7.   -Brief provincie Limburg inzake Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2022;
 8.   -Brief BiZa inzake wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
 9.  Voorstel inzake definitieve vaststelling jaarrekening 2021
 10.  Voorstel inzake definitieve vaststelling begrotingswijziging 2022
 11.  Voorstel inzake definitieve vaststelling begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026
 12. Consequenties en aanpak Woo
 13. Ontwikkeling nieuwe toetreders/uitbreiding
 14. Vacature lid DB
 15. Informatiebijeenkomst nieuwe AB-leden; informatiebijeenkomst (nieuwe) raadsleden
 16. Rondvraag