Algemeen Bestuur 7 november 2019

29 okt. 2019

Op donderdag 7 november 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis. De vergadering begint om 09.00 uur en vindt plaats bij Het Gegevenshuis, Emile Erensplein 55, 6371 GH te Landgraaf. 

Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Verslag vergadering d.d. 26 juni 2019
3. Besluitenlijst
4. Ingekomen stukken
5. Voortgang invoering WNRA
6. Kennisgeving van vergaderdata 2020
7. Vaststellen raadsinformatiebrief/deelnemersinformatiebrief
8. Actualiteit Informatiecentrum nazorg steenkolenwinning
9. Ontwikkelingen nieuwe toetreders/uitbreiding
10. Rondvraag